มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากลต่างๆที่ทางบริษัทได้รับการรับรอง

ISO 9002

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เมื่อ 14 ธันวาคม 2543

ISO 9000:2000

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เมื่อ 4 ธันวาคม 2546

ISO 9001:2008

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

เอกสารรับรองมาตรฐาน

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เมื่อ 14 ธันวาคม 2543

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เมื่อ 14 ธันวาคม 2543

หนังสือรับรองกระทรวงสาธารณสุข